III MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY

Chopin pod Wawelem

Kraków, 7-11 lipca 2021

III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 

„Chopin pod Wawelem”

Kraków, 7-11 lipca 2021 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

I

1. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Chopin pod Wawelem” organizowany przez Stowarzyszenie Artystyczne "Porta Musicae" oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie odbędzie się w dniach 7-11 lipca 2021 roku.

2. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie, w czterech grupach wiekowych. Przesłuchania grupy III będzie odbywać się w dwóch etapach zaś przesłuchanie grupy IV w trzech etapach.

II

Do Konkursu mogą przystąpić młodzi pianiści, urodzeni w latach odpowiednio do kategorii wiekowych:

I grupa – urodzeni po 2007

II grupa – urodzeni w latach 2005 - 2007

III grupa – urodzeni w latach 2002 - 2004

IV grupa - urodzeni w latach 1994 - 2001

III

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie (na formularzu dostępnym na stronie www.chopinpodwawelem.com) należy przesłać w terminie do 31 maja 2021 r. na adres: 

chopinpodwawelem@gmail.com

lub

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. F. Chopina, ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków, z dopiskiem „Chopin pod Wawelem”.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) kopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia

b) krótką notę biograficzną

c) opinię lub list rekomendacyjny na temat uczestnika

d) dowód wpłaty wpisowego.

Wpisowe w wysokości 

I grupa 100,00 zł, 

II grupa 150,00 zł,

III grupa 200,00 zł,

IV grupa 300,00 zł

należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Artystyczne Porta Musicae,

ul. Przewóz 36A/15, 30-716 Kraków,

nr konta: 49 1750 0012 0000 0000 2724 6036

z podaniem w tytule przelewu przeznaczenia wpłaty: Darowizna na cele statutowe Chopin pod Wawelem i nazwiska kandydata.

Kandydaci, którzy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu nie będą mieli ukończonych 18 lat, powinni dołączyć do zgłoszenia oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów o zgodzie na uczestnictwo w Konkursie.

W przypadku wysyłania zgłoszenia pocztą elektroniczną należy załączyć skany wszystkich wymienionych powyżej dokumentów.

2. Zgłoszenia wysłane po 31 maja 2021 r. nie będą przyjęte (decyduje data stempla pocztowego).

3. Uczestnik zostanie zawiadomiony (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o przyjęciu jego zgłoszenia do Konkursu, 10 czerwca 2021. Nie później niż 15 czerwca 2021 r. Biuro Konkursu poinformuje o dacie przesłuchania.

4. W przypadku rezygnacji z Konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi.

5. Istnieje możliwość przesłania karty zgłoszeniowej wraz z wymaganymi załącznikami w formie skanu na adres mailowy Konkursu: chopinpodwawelem@gmail.com

IV

1. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Biura Konkursu w wyznaczonym terminie.

V

1. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanej litery i w zasadzie kolejność ta będzie zachowana do końca Konkursu.

2. Do udziału w II etapie III i IV grupy wiekowej zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 6 uczestników. Do udziału w III etapie IV grupy wiekowej zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 3 uczestników.

3. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań. 

VI

Program należy wykonać z pamięci.

Grupa I

•jeden polonez spośród następujących:                                                                       

Polonez B-dur WN 1

Polonez g-moll WN 2

Polonez As-dur WN 3

•dowolny utwór (lub utwory) Fryderyka Chopina. 

Łączny czas trwania występu do 12 minut.

 

Grupa II

•jeden nokturn lub jedna z etiud spośród następujących: 

Etiuda E-dur op. 10 nr 3

Etiuda es-moll op. 10 nr 6

Etiuda cis-moll op. 25 nr 7

•jedna etiuda z wyłączeniem następujących:

E-dur op. 10 nr 3, es-moll op. 10 nr 6, cis-moll op. 25 nr 7

•jedno impromptu lub polonez z wyłączeniem tzw. Polonezów młodzieńczych (B-dur WN 1, g-moll WN 2, As-dur WN 3) oraz op. 22, op. 44, op. 53 i op. 61, lub jedne wariacje lub jedno rondo

 

Grupa III

Etap I

• jedna etiuda spośród następujących:

C-dur op. 10 nr 1

a-moll op. 10 nr 2

cis-moll op. 10 nr 4

Ges-dur op. 10 nr 5

C-dur op. 10 nr 7

F-dur op. 10 nr 8

As-dur op. 10 nr 10

Es-dur op. 10 nr 11

c-moll op. 10 nr 12

a-moll op. 25 nr 4

e-moll op. 25 nr 5

gis-moll op. 25 nr 6

h-moll op. 25 nr 10

a-moll op. 25 nr 11

• dwa mazurki spośród jednego z następujących opusów: 17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59

W opusach 33 i 41 obowiązuje numeracja:

op. 33: gis-moll nr 1, C-dur nr 2, D-dur nr 3, h-moll nr 4

op. 41: e-moll nr 1, H-dur nr 2, As-dur nr 3, cis-moll nr 4

• jeden nokturn lub jedna z etiud spośród następujących: 

Etiuda E-dur op. 10 nr 3

Etiuda es-moll op. 10 nr 6

Etiuda cis-moll op. 25 nr 7

Etap II

• jeden utwór spośród następujących:

Ballada g-moll op. 23

Ballada F-dur op. 38

Ballada As-dur op. 47

Ballada f-moll op. 52

Scherzo h-moll op. 20

Scherzo b-moll op. 31

Scherzo cis-moll op. 39

Scherzo E-dur op. 54

Barkarola Fis-dur op. 60

Fantazja f-moll op. 49

Polonez fis-moll op. 44

Polonez As-dur op. 53

Polonez - Fantazja As-dur op. 61

• dowolny utwór (lub utwory) Fryderyka Chopina

Łączny czas trwania występu 20-22 minut

 

Grupa IV

Etap I

• Sześć kolejnych preludiów op. 28 począwszy od numeru 7 (A-dur), na przykład: nr 7-12, 8-13, 9-14, 10-15 etc.

• Utwór obowiązkowy - Impromptu Fis-dur op. 36 

• Dowolny utwór (lub utwory) Fryderyka Chopina

Łączny czas trwania występu do 25 minut

Etap II

Recital trwający do 45 minut zawierający dowolne utwory Fryderyka Chopina wybrane spośród:

Ballada g-moll op. 23

Ballada F-dur op. 38

Ballada As-dur op. 47

Ballada f-moll op. 52

Scherzo h-moll op. 20

Scherzo b-moll op. 31

Scherzo cis-moll op. 39

Scherzo E-dur op. 54

Barkarola Fis-dur op. 60

Fantazja f-moll op. 49

Andante Spianato i Polonez Es-dur op. 22 

Polonez fis-moll op. 44

Polonez As-dur op. 53

Polonez - Fantazja As-dur op. 61

Walce

Nokturny: op. 9 nr 3, op. 48, op. 55 nr 2, op. 62

Etap III (finał)

Jedna Sonata

c-moll op. 4,

b-moll op. 35,

h-moll op. 58

• Jeden pełen opus mazurków

 

Utwory nie mogą być powtarzane różnych etapach.

Wydaniem preferowanym jest Wydanie Narodowe.

VII

1. Dyrektor Konkursu powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury. W razie konieczności może dokonywać zmian w składzie Jury.

2. Skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości.

3. Jury ocenia występy uczestników i działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Dyrektora Konkursu.

VIII

1. W czasie trwania Konkursu Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie umożliwi uczestnikom Konkursu korzystanie z instrumentów do ćwiczeń.

2. Uczestnikom zapewnia się próby fortepianu do występów konkursowych. Datę próby wraz z zawiadomieniem o miejscu oraz terminie ćwiczeń otrzyma uczestnik nie później niż 15 czerwca 2021 r..

3. Uczestnikom III i IV grupy wiekowej dopuszczonym do drugiego etapu zapewnia się odbycie drugiej próby w wyznaczonym terminie. Uczestnikom IV grupy wiekowej dopuszczonym do  trzeciego etapu zapewnia się odbycie trzeciej próby w wyznaczonym terminie. 

IX

1. Listę nagrodzonych zatwierdza Dyrektor Konkursu na podstawie wniosku Jury.

2. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach.

3. Lista nagrodzonych z wyszczególnieniem przyznanych nagród zostanie podana do publicznej wiadomości.

4. Laureaci pierwszych nagród I i II Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów “Chopin pod Wawelem” oraz I Międzynarodowego Konkursu „Chopin pod Wawelem” nie mogą wystąpić ponownie w tej samej grupie wiekowej.

X

1. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród lub niektórych z nich nie przyznać. Jednak przyznane nagrody nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w Regulaminie, a ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być zwiększona.

2. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

XI

1. Zdobywcy nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów na zakończenie Konkursu. Koncert odbędzie się w dniu 11 lipca 2021 roku. Nieusprawiedliwiona nieobecność na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody.

2. Program koncertu laureatów będzie ustalony przez Przewodniczącego Jury w porozumieniu z wykonawcami.

XII

Uczestnicy są zobowiązani udzielić POSM II st. im. F. Chopina i Stowarzyszeniu Artystycznemu Porta Musicae nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z wykonań artystycznych i rozporządzanie prawami do nich na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy wykonań artystycznych, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową

– rozpowszechnianie: nadawanie i reemitowanie oraz odtwarzanie i publiczne udostępnianie utrwaleń wykonań artystycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

XIII

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nienależących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.
Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów "Chopin pod Wawelem" © 2017

logotypy