II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
MŁODYCH PIANISTÓW

Chopin pod Wawelem

Kraków, 10-14 lipca 2019

II Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów 

„Chopin pod Wawelem”

Kraków, 10-14 lipca 2019 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

I

1. Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” organizowany przez Stowarzyszenie Artystyczne "Porta Musicae" oraz Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie  odbędzie się w dniach 10-14 lipca 2019 roku.

2. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie, w czterech grupach wiekowych. Przesłuchania grupy III będzie odbywać się w dwóch etapach zaś przesłuchanie grupy IV w trzech etapach.

II

Do Konkursu mogą przystąpić młodzi pianiści, urodzeni w latach odpowiednio do kategorii wiekowych:

I grupa – urodzeni po 2005

II grupa – urodzeni w latach 2003 - 2005

III grupa – urodzeni w latach 2000 - 2002

IV grupa - urodzeni w latach 1992 - 1999

III

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie (na formularzu dostępnym na stronie www.chopinpodwawelem.com) należy przesłać w terminie do 15 maja 2019 r. na adres: 

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. F. Chopina, ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków, z dopiskiem „Chopin pod Wawelem”.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) kopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia

b) krótką notę biograficzną

c) opinię dyrektora szkoły muzycznej lub kierownika sekcji

d) dowód wpłaty wpisowego.

Wpisowe w wysokości 

I grupa 100,00 zł, 

II grupa 150,00 zł,

III grupa 200,00 zł,

IV grupa 300,00 zł

należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie PRO MUSICA HUMANA,

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków,

nr konta:25 1750 0012 0000 0000 3994 8133

z podaniem w tytule przelewu przeznaczenia wpłaty (Chopin pod Wawelem) i nazwiska kandydata.

Kandydaci, którzy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu nie będą mieli ukończonych 18 lat, powinni dołączyć do zgłoszenia oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów o zgodzie na uczestnictwo w Konkursie.

2. Zgłoszenia wysłane po 15 maja 2019 r. nie będą przyjęte (decyduje data stempla pocztowego).

3. Uczestnik zostanie zawiadomiony (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o przyjęciu jego zgłoszenia do Konkursu, 21 maja 2019. Nie później niż 10 czerwca 2019 r. Biuro Konkursu poinformuje o dacie przesłuchania.

4. W przypadku rezygnacji z Konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi.

5. Istnieje możliwość przesłania karty zgłoszeniowej wraz z wymaganymi załącznikami w formie skanu na adres mailowy Konkursu: chopinpodwawelem@gmail.com

IV

1. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Biura Konkursu w wyznaczonym terminie.

V

1. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanej litery i w zasadzie kolejność ta będzie zachowana do końca Konkursu.

2. Do udziału w II etapie III i IV grupy wiekowej zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 6 uczestników. Do udziału w III etapie IV grupy wiekowej zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 3 uczestników.

3. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań. 

VI

Program należy wykonać z pamięci.

Grupa I

•jeden polonez spośród następujących:                                                                       

Polonez B-dur WN 1

Polonez g-moll WN 2

Polonez As-dur WN 3

  •     jeden z mazurków wydanych pośmiertnie (zeszyt Wydanie Narodowe 25 B I)

•dowolny utwór (lub utwory) Fryderyka Chopina. 

Łączny czas trwania występu 10-12 minut

 

Grupa II

•jeden nokturn lub jedna z etiud spośród następujących: 

Etiuda E-dur op. 10 nr 3

Etiuda es-moll op. 10 nr 6

Etiuda cis-moll op. 25 nr 7

•jedna etiuda z wyłączeniem następujących:

E-dur op. 10 nr 3, es-moll op. 10 nr 6, cis-moll op. 25 nr 7

  • jedno impromptu lub polonez z wyłączeniem tzw. Polonezów młodzieńczych (B-dur WN 1, g-moll WN 2, As-dur WN 3) oraz op. 22, op. 44, op. 53 i op. 61, lub jedne wariacje lub jedno rondo

 

Grupa III

Etap I

• jedna etiuda spośród następujących:

C-dur op. 10 nr 1

a-moll op. 10 nr 2

cis-moll op. 10 nr 4

Ges-dur op. 10 nr 5

C-dur op. 10 nr 7

F-dur op. 10 nr 8

As-dur op. 10 nr 10

Es-dur op. 10 nr 11

c-moll op. 10 nr 12

a-moll op. 25 nr 4

e-moll op. 25 nr 5

gis-moll op. 25 nr 6

h-moll op. 25 nr 10

a-moll op. 25 nr 11

• dwa mazurki spośród jednego z następujących opusów: 17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59

W opusach 33 i 41 obowiązuje numeracja:

op. 33: gis-moll nr 1, C-dur nr 2, D-dur nr 3, h-moll nr 4

op. 41: e-moll nr 1, H-dur nr 2, As-dur nr 3, cis-moll nr 4

• jeden nokturn lub jedna z etiud spośród następujących: 

Etiuda E-dur op. 10 nr 3

Etiuda es-moll op. 10 nr 6

Etiuda cis-moll op. 25 nr 7

Etap II

• jeden utwór spośród następujących:

Ballada g-moll op. 23

Ballada F-dur op. 38

Ballada As-dur op. 47

Ballada f-moll op. 52

Scherzo h-moll op. 20

Scherzo b-moll op. 31

Scherzo cis-moll op. 39

Scherzo E-dur op. 54

Barkarola Fis-dur op. 60

Fantazja f-moll op. 49

Polonez fis-moll op. 44

Polonez As-dur op. 53

Polonez - Fantazja As-dur op. 61

• dowolny utwór (lub utwory) Fryderyka Chopina

Łączny czas trwania występu 20-22 minut

 

Grupa IV

Etap I

• Sześć kolejnych preludiów op. 28 począwszy od numeru 7 (A-dur), na przykład: nr 7-12, 8-13, 9-14, 10-15 etc.

• Utwór obowiązkowy - Impromptu Ges-dur op. 51 

• Dowolny utwór (lub utwory) Fryderyka Chopina

Łączny czas trwania występu do 25 minut

Etap II

Recital trwający do 45 minut zawierający dowolne utwory Fryderyka Chopina wybrane spośród:

Ballada g-moll op. 23

Ballada F-dur op. 38

Ballada As-dur op. 47

Ballada f-moll op. 52

Scherzo h-moll op. 20

Scherzo b-moll op. 31

Scherzo cis-moll op. 39

Scherzo E-dur op. 54

Barkarola Fis-dur op. 60

Fantazja f-moll op. 49

Andante Spianato i Polonez Es-dur op. 22 

Polonez fis-moll op. 44

Polonez As-dur op. 53

Polonez - Fantazja As-dur op. 61

Walce

Nokturny: op. 9 nr 3, op. 48, op. 55 nr 2, op. 62

Etap III (finał)

Jedna Sonata

c-moll op. 4,

b-moll op. 35,

h-moll op. 58

• Jeden pełen opus mazurków

 

Utwory nie mogą być powtarzane różnych etapach.

Wydaniem preferowanym jest Wydanie Narodowe.

VII

1. Dyrektor Artystyczny Konkursu powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury. W razie konieczności może dokonywać zmian w składzie Jury.

2. Skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości.

3. Jury ocenia występy uczestników i działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Dyrektora Artystycznego Konkursu.

VIII

1. W czasie trwania Konkursu Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie umożliwi uczestnikom Konkursu korzystanie z instrumentów do ćwiczeń.

2. Uczestnikom zapewnia się próby fortepianu do występów konkursowych. Datę próby wraz z zawiadomieniem o miejscu oraz terminie ćwiczeń otrzyma uczestnik nie później niż 10 czerwca 2019 r..

3. Uczestnikom III i IV grupy wiekowej dopuszczonym do drugiego etapu zapewnia się odbycie drugiej próby w wyznaczonym terminie. Uczestnikom IV grupy wiekowej dopuszczonym do  trzeciego etapu zapewnia się odbycie trzeciej próby w wyznaczonym terminie. 

IX

1. Listę nagrodzonych zatwierdza Dyrektor Artystyczny Konkursu na podstawie wniosku Jury.

2. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach.

3. Lista nagrodzonych z wyszczególnieniem przyznanych nagród zostanie podana do publicznej wiadomości.

4. Laureaci pierwszych nagród I i II Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów “Chopin pod Wawelem” oraz I Międzynarodowego Konkursu „Chopin pod Wawelem” nie mogą wystąpić ponownie w tej samej grupie wiekowej.

X

1. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród lub niektórych z nich nie przyznać. Jednak przyznane nagrody nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w Regulaminie, a ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być zwiększona.

2. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

XI

1. Zdobywcy nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów na zakończenie Konkursu. Koncert odbędzie się w dniu 14 lipca 2019 roku. Nieusprawiedliwiona nieobecność na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody.

2. Program koncertu laureatów będzie ustalony przez Przewodniczącego Jury w porozumieniu z wykonawcami.

XII

Uczestnicy są zobowiązani udzielić POSM II st. im. F. Chopina i Stowarzyszeniu Artystycznemu Porta Musicae nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z wykonań artystycznych i rozporządzanie prawami do nich na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy wykonań artystycznych, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową

– rozpowszechnianie: nadawanie i reemitowanie oraz odtwarzanie i publiczne udostępnianie utrwaleń wykonań artystycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

XIII

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nienależących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.
Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów "Chopin pod Wawelem" © 2017

logotypy